Sunday, April 2, 2023

Қараша ● Желтоқсан 2021

Отчетная встреча ректора АТУ Т.К.Кулажанова с общественностью

Отчетная встреча ректора Алматинского технологического университета Кулажанова Т.К. с общественностью 15 октября 2021 года «О деятельности АТУ за 2020-2021 учебный год и планах на 2021-2022 учебный год». Алматинский технологический университет более 60 лет является учебно-методическим и научно-исследовательским центром подготовки и повышения квалификации специалистов и научных кадров для пищевой, перерабатывающей, текстильной и легкой отраслей промышленности, IT-технологий, бизнеса, индустрии сервиса и гостеприимства Республики Казахстан.

В Стратегическом плане развития университета до 2025 года основными направлениями развития Алматинского технологического университета определены:

 1. Обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными кадрами.
 2. Модернизация содержания высшего и послевузовского образования в контексте мировых тенденций.
 3. Увеличение вклада науки в индустриальные нужды страны.
 4. Усовершенствование менеджмента и мониторинга развития высшего и послевузовского образования.
 5. Развитие инфраструктуры университета.
 6. Совершенствование гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Результатом реализации задач данных направлений развития будет достижение следующих показателей к 2025 году:

 1. Контингент: не менее 9000 обучающихся;
 2. Интернационализация: не менее 15 двудипломных образовательных программ с зарубежными вузами;
 3. Контингент иностранных студентов не менее 6%;
 4. Рейтинг: вхождение в Топ – 100 в международном рейтинге QS Восточная Европа и Центральная Азия;
 5. Вхождение в Топ – 1000 в мировом рейтинге вузов QS.

Алматинский технологический университет имеет сертификат институциональной аккредитации сроком на 5 лет от агентства НАОКО. Функционирует система менеджмента качества в соответствии ISO 9001-2015.Образовательные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры имеют сертификаты международной специализированной аккредитации агентства ASIIN (Германия), независимого агентства аккредитации и рейтинга и независимого агентства по обеспечению качества в образовании.

Алматинский технологический университет и образовательные программы университета ежегодно участвует в рейтингах международных и национальных агентств.

atu-life

Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл

Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған ұстаз. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының тарихында аса көрнекті орын алған, жаңашыл, дарынды ағартушы ғана емес, халқымыздың  теңіздей толқып тасыған інжу — маржан жырларын жақсы біліп, еңбегіне арқау еткен тұлға.

Биыл Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отырған Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толып отыр. Маңызды күнді ұлықтау барысында ағымдағы жылдың 14 қазан күні «Тағам технологиялары» факультетінің «Тағам өнімдерінің технологиясы» кафедрасының  ТПП-21-13, ТППЖ-19-12, ТМРП-19-11 топтарының студенттері мен эдвайзер-кураторлары Матибаева А.И., Джетписбаева Б.Ш., Абильмажинова Н.К. ұйымдастырумен іс-шара өтті. 

Қарттарым - асыл қазынам

Халықаралық қарттар күні — бұл аталар мен апалардың, ата-аналардың, бір-бірінің қадірін білетін жақын адамдардың мерекесі. Бұл — жан дүниенің жомарттығы мен адамдық даналықтың, азаматтықтың кемел шағына деген құрмет. Ардагерлер қажеттілігінен алшақ қалмай, үлкендерге құрмет көрсету халықтың мәдениеттілігін сипаттайтын негізгі белгі. Халқымызда «Қартын сыйлаған елдің қазынасы мол» деген ұлағатты сөз бар. Даналықтың алтын кілті — ата-бабаларымыз. Ата жолын жалғап келе жатқан бүгінгі күнгі ақсақал аталарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміз.

Қария деген сөз елдің басы болу, ақылын айтар дана болу, ел төрінде құрметке бөлену, ас бергенде немерелерінің үлесін бөлер қамқоршысы. Шаңырақтың шаттығын сақтап, бірлігін бекем етуге ақылын айтар елі мен жерінің кеңесшісі. Қазақтың әр отбасында арқа тұтар ата-әжелері бар. Олардың әрбір айтқан гауһар тасқа бергісіз ақылдары жас ұрпақтың өсіп-өркендеуіне өте мол үлесін тигізеді.Ата-әжесі бар үйдің балалары да өзгеден ерек, ортасындағы ерекшелігі қариялардың ыстық алақанынан дәм татып, жауһар сөздерін саналарына сіңіріп өскендігі білінеді. Ата дәстүр салтымыздан таймай, ескі ғұрыптармен немерелерін нағыз қазақтың салтын сақтар бабалардың жолыменен жүретін өр рухты қазақты тәрбиелеп өсіреді.

atu-life

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына - 30 игі іс!

Ата – бабаларымыз ұрпағына мұра етіп қалдырған тілі, салт-дәстүрі, әдет- ғұрпы бар. Олар бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүрген. Ұрпағының білімді болғанын армандаған. Адамға жақсылық жасау, қайырымдылық көрсету – халқымыздың мақтан етерлік дәстүрлерінің бірі. Бұл дәстүр қазақ тіршілігінде түрліше іске асып отырған. Қайырымдылық – адамгершілік белгісі.  Қазақтың жақсы қасиеттерінің асылы – жомарттық, кең пейілділік. Ол адамға қызмет қылып, жақсылық жасауға пейілді жанға тән сипат. Жомарт болу – өзіңде барды зәру адаммен шын жүректен бөлісу.

 2021 жылдың 28 мамыр күні Алматы технологиялық университетінің тағам технологиялары факультетінің студенттері мен оқытушы-профессорлық құрамы Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай «30 игі іс» атты қайырымдылық акциясын жүргізді.

Твое здоровье – в твоих руках!

20 октября 2021 года в общежитии №2 Алматинского технологического университете состоялась встреча студентов факультета пищевых технологий  с медицинскими работниками университета Түсеновой Айдана Жаңабекқызы и Әшімхан Айсұлу Ерланқызы

Цель организации встречи информационно-разъяснительная работа о важности санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19), простудных заболеваний и пропаганда здорового образа жизни среди студентов проживающих в общежитии №2.

Одной из приоритетных задач в современном обществе является необходимость повышение уровня здоровья нации в целом. Решить ее возможно, обратив внимание на здоровье студенческой молодежи.

ATU-LIFE

С цифровизацией в ногу со временем!

По данным Harvard Business Review 84 % действующих генеральных директоров считают, что  цифровая революция неизбежна, а почти половина полагает, что к 2022 году их бизнес-модель устареет.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ в АТУ

1 февраля 2010 года подписан Указ Президента Республики Казахстан № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан», на основании которого разработана 12 декабря 2017 года Постановлением Правительства Республики Казахстан № 827 была утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан».

Целью Государственной программы «Цифровой Казахстан» является повышение качества жизни населения и конкурентоспособности экономики Казахстана посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы. Повышение цифровой грамотности населения (подготовка, переподготовка) направлена на развитие следующей сферы: креативное общество – развитие человеческого капитала путем повышения цифровой грамотности населения, повышения квалификации специалистов в области инфокоммуникационных технологий, развитие креативного мышления и т.д.

ADVISOR-CURATOR ACTIVITIES IN THE UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM

The main task of today’s education is to master the centuries-old achievements of human culture and national spiritual and cultural wealth, to motivate students to adapt to a market economy, to adapt to life, to be fully developed, capable, able to find a way out of any crisis. to bring up a strong and talented, patriotic citizen. The well-being of a person depends on his environment, friends, educational institutions and family. In this regard, the educational work with students in various areas is of particular importance in the formation of their creative, spiritual and moral qualities. The success of educational activities often depends on the professional pedagogical skills of curators-advisors, who work with a group of students.

Curator means guardian in Latin. A curator is a teacher appointed by the dean’s office to address issues of education, leisure, employment, and social issues in a student’s life.

Advisor — a teacher of a special department, which focuses on the study of the educational program during the study period.

Халықаралық стандарттау күні!

14 қазанда бүкіл әлем Халықаралық стандарттау күнін атап өтеді. Осы мерекемен олар аса зор еңбекпен айналысатын адамдарды құттықтайды: орташығармашылық салада.

Бұл адам қызметінің барлық салаларында бірыңғай талаптарды сақтау. Стандарттау қоғамның дамуымен бірге дамыды және жетілдірілді. Бүгінгі таңда бұл процесс, оның нәтижесі әмбебап рационалды нормалар мен ережелерді анықтау және құжаттау болып табылады. Әр түрлі салалардағы халықаралық қатынастар келісімдерге қол жеткізудің бірдей тәсілін қажет етеді. Нарықта өндіруші мен тұтынушы үшін бірыңғай нормативтік талаптар болуы керек. Тауарлар мен қызметтерді өндіретін және тұтынатын елдер арасында өндірістік процестерді бөлу бірыңғай нормативтік құжаттардың, стандарттардың болуын талап етеді. Өнімдер, терминдер, әдістер, белгілер және т.б. – бұл қазіргі кездегі нормалау объектілері.

2021 жылдың 22 қазанында «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасы Халықаралық стандарттау күніне орай іс-шара өткізді. Бейіндік ұйымнан қонақтар, оқытушылар, студенттер және қонақтар шақырылды. Іс-шара барысында тәрбие-ісі жөніндегі проректор Д.М. Бисалиева, тағам технологиялар факультетінің деканы Г.Н. Жақсылықова, кафедра меңгерушісі Р.У. Уажанова, тәрбие-ісі  жөніндегі деканның орынбасары Ж.Б. Казангельдина сөз сөйледі.

ATU-LIFE

ДАРА ҰСТАЗ - ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН

Халық мектептері үшін ең керегі — оқытушы.Тамаша     педагогика құралдары да, ең жақсы үкімет бұйрықтары да,инспектор бақылауы да оқытушыға тең келе алмайды.

Мемлекетіміздің Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты бағдарламалық мақаласында тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойында біртуар тұлғаларды еске алып, олардың мұрасын жастарымызға және бүкіл әлемге паш етуіміз керек екенін атап көрсеткен болатын.

Әр замандағы тарихи кезең әлеуметтік құбылыстар өзінің дарынды өкілдерін жарыққа шығарып отыратыны мәлім.Олар елдің мұң – мұқтажын көре біліп, халқының сол мұқтажына перзеттік махаббаттын арнаған, туған халқының игілігі үшін бар күш-жігерін жұмсаған ардақты азамат ретінде халық тарихынан маңызды орын алып отырған. Ондай азаматтардың игілікті дәстүрлері ұрпақтан – ұрпаққа жалғасып, елдің тарихи, мәдени өміріне елеулі ықпал етіп келген.

Қазақ халқының тарихында аса көрнекті орын алған сондай тұлғалардың бірі – Ыбырай Алтынсарин.

Қ.С. ҚҰЛАЖАНОВ — редакция алқасының төрағасы, АТУ президенті, академик

Редакция алқасы:
Т.Қ. Құлажанов — АТУ ректоры, академик
Б.Қ. Нұрахметов — бірінші проректор, профессор
Л.К. Байболова — академиялық мәселелер жөніндегі проректор
Д.М. Бисалиева — тәрбие ісі жөніндегі проректор
Ш. Абелдаева — қоғаммен байланыс бөлімі бастығы
Ж.М. Түсіпова — РББ меңгерушісі

Редакторы: Абелдаева Шынар
Веб-дизайн: Нұрмуханбет Шынғыс
Көркемдеуші және беттеуші: Нариман Телақынов

Құрылтайшы: «Алматы технологиялық университеті» АҚ
Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеуге алынып, есепке қою туралы № 6336-Г куәлігі 08.02.2006 жылы берілген.

2 айда 1 рет шығады. Таралымы 500 дана.
Тапсырыс № 269
Редакцияның мекен — жайы:
050012. Алматы қ-сы, Төле би көшесі, 100, тел: 292-55-95

Жарияланған мақаладағы автор пікірі редакцияның көзқарасын білдірмейді. Газетке жарияланған мақала көшіріліп басылса, сілтеме жасалуы міндетті.
Газет редакциялық — баспа бөлімінде беттелді.