2004 жылы білім алушының оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеумен айналысатын және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз ететін Алматы технологиялық университетінің тіркеу бөлімі құрылды.

2011 жылы оқу үдерісін жетілдіру және университет құрылымын оңтайландыру мақсатында АТУ Ректорының бұйрығына сәйкес университет құрылымына «Офис регистратор» енгізіліп, құрамына «тіркеу бөлімі», «тестілеу бөлімі» және «студенттік Мұрағат»берілді.

Университеттің тіркеу кеңсесі Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыруға, оқу процесін жоспарлауға, студенттердің білім сапасын бақылауға және оқу процесін жедел жоспарлауға және басқаруға, студенттер контингентінің қозғалысын есепке алуға және статистикалық есептілікті дайындауға арналған.

Офис регистратордың жұмысы оның жоспарына сәйкес жүзеге асырылады және оқу процесін ұйымдастыруға қатысатын деканаттардың, кафедралардың және университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерінің қызметімен үйлестіріледі.

Тіркеу басқармасының негізгі міндеттері:

– білім алушылардың білімін Кредиттік оқыту технологиясына сәйкес тіркеу және бақылау;
– білім алушылардың жеке оқу жоспарларының орындалуын бақылау;
– білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау жүйесін ұйымдастыру;
– барлық оқу кезеңі ішінде білім алушылардың оқу жетістіктерін есепке алу;
– сессиялардың академиялық көрсеткіштерін, қорытынды аттестацияларды, студенттердің білімін бақылауды талдау;
– оқытушылар және эдвайзерлермен өзара байланыс;
– білім алушыларға, оқытушыларға және әкімшілік персоналға нақты академиялық ақпарат беру.

Тіркеу басқармасы келесі қызметтерді орындайды:

– оқуға қабылдау, ауыстыру, қайта қабылдау туралы бұйрықтардың негізінде білім алушыларды тіркеу;
– білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу және қайта тіркеу процесін ұйымдастыру;
– академиялық топтар қалыптастыру;
– топтардың немесе кіші топтардың табыстылығын анықтау;
– білім алушылардың білімін бақылауды ұйымдастыру және өткізу;
– білім алушылардың білімін бағалауға тәуелсіз емтихан алушыларды тарту;
– білім алушылардың академиялық рейтингін қорытынды бақылау нәтижелері бойынша анықтау;
– оқу бағдарламаларындағы академиялық қарыз бен айырмашылықты жою үшін жазғы семестрді ұйымдастыру,
– қосымша оқыту қажеттіліктерін қанағаттандыру;
-студенттердің сұрауы бойынша академиялық ақпаратты деканаттарға, университет басшылығына (емтихан-рейтинг ведомостары, жиынтық ведомостар, есептер) талдау және ағымдағы жұмыстар үшін ұсыну;
– түлектерге дипломдар мен оларға қосымшаларды (транскрипт) есепке алу және беру, диплом бланкілерін есепке алу және беру кітабына тіркеу.

Қызметкерлер құрамы:

Сериккызы Мира Сериковна
Студенттерге қызмет көрсету орталығының директоры

E-mail: mira.serikkyzy@mail.ru

Какимбаева Асель Максутқызы
Тіркеу бөлімінің бастығы

E-mail: asel_m_k@mail.ru

Ержанқызы Еркежан
Жетекші маман

E-mail: erke_e529@mail.ru

Орынбеков Алишер Байшагылович
Тестілеу бөлімінің инженері

E-mail: orynbekov.alisher@mail.ru

Жылқаманова Меруерт Қорғанбайқызы
Маман

E-mail: mika1495@mail.ru

Шарипханова Балнұр Ерланқызы
Маман

E-mail: balnura_93.44@mail.ru

Исаева Майгуль Байдаулетовна
Маман

E-mail: mayguli@list.ru

Ергеш Айгүл Күзенбайқызы
Маман

E-mail: akonti_.94@mail.ru

Абылгазинова Сана Нурлановна
Маман

E-mail: abylgazinova99@mail.ru

Қасымханова Әлима Дәуренқызы
Специалист

E-mail: q.alima.99@mail.ru

Чагирова Шынар Толеухановна
Специалист

E-mail: china1410@bk.ru 

Комекбаев Нурсултан Амантайулы
Маман

E-mail: nursultan8788@mail.ru

Сауранбай Гүлнұр Жәнібекқызы
Маман

E-mail: sauranbaeva-gulnur@mail.ru

Ішкі нормативтік құжаттар

Эдвайзердің жұмысы туралы ереже

Бакалавриат бағдарламасы бойынша студенттердің жеке істерін қалыптастыру және жүргізу

Тіркеу офисі жөніндегі ереже