Білім беру қызметін лицензиялаудың кейбір мәселері туралы

Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын бекіту туралы

Негізгі жоғары оқу орындарында магистрлер мен докторанттарды мақсатты даярлау механизмін бекіту туралы

Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің стандарттарын бекіту туралы

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің стандарттарын бекіту туралы

Білім беру ұйымдарының түрлері бойынша студенттерді ауыстыру және қалпына келтіру ережесін бекіту туралы

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдас тыру қағидаларын бекіту туралы