Білім алушының білімін бағалау және бақылау жүйесі

Төрт балдық жүйенің сандық баламасына сәйкес келетін оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың тура жүйесі

Оқушылардың оқу-тәрбиелік міндеттері мен тапсырмаларының барлық түрлеріндегі оқу жетістіктері білімді бақылаудың және бағалаудың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес білімді бағалаудың балдық-әріптік-жүйелік жүйесі арқылы бағаланады.

Студент үлгерімін ағымдық бақылау пәннің әр тақырыбы бойынша жүзеге асырылады және сыныпта және сыныптан тыс жұмыстарда білімді бақылауды қамтиды. Ағымдық бақылаудың бағасы (оқуға түсу рейтингісін бағалау) аудиториялық сабақтардағы ағымдық бақылаудың және аралық бақылаудың (сыныптан тыс жұмыстардың) бағалауынан тұрады.

Оқу үлгерімінің ағымдық бақылауында оқушылардың оқу жетістіктері әр орындалған тапсырма үшін 100 балдық шкала бойынша бағаланады, ал академиялық үлгерімнің ағымдық бақылауының қорытынды нәтижесі академиялық кезең ішінде алынған барлық бағалардың орташа арифметикалық есебімен есептеледі.

Пәндер бойынша қабылдау рейтингісінде оң баға алмаған студенттер қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберілмейді.

АТУ-дағы білімді бақылау жүйесі рейтингтік бақылауды (семестрде екі рет) және қорытынды бақылауды (емтихандардан) тұрады. Тәртіптік рейтингтік бақылау академиялық кезеңнің 8 және 15 апталарында жүзеге асырылады.

Әр пән бойынша қорытынды бақылау анықталады, ол рейтингтік бақылау мен емтихан нәтижелерінен тұрады, 60% – рейтингтік бақылау, 40% – емтихан нәтижесі.

Студент білімін қорытынды бағалау төрт баллдық жүйенің сандық баламасына сәйкес келетін оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесі арқылы бағаланады.

Студентті бір курстан екінші курсқа ауыстыру үшін университет GPA өту бағасын дербес белгілейді. Орташа балл – таңдалған бағдарлама (GPA) бойынша бір оқу жылында оқитын білім алушының оқу жетістіктері деңгейінің орташа өлшенген бағасы. 1 курстан 2 курсқа дейінгі минималды баға – 1,67 балл.

GPA әр семестрдің нәтижелері бойынша және бүкіл оқу кезеңі үшін есептеледі. Барлық пәндер бойынша GPA келесі түрде көрсетіледі: пәндер бойынша қорытынды баға осы пәннің кредит санына көбейтіледі, барлық нәтижелер қосылып, кредиттер санына бөлінеді.

Осылайша, GPA барлық аяқталған пәндер үшін есептеледі, оның нәтижесі келесі курсқа ауысуға негіз болады.

Емтиханды барлық мерзімге көтеру мақсатында немесе үздік диплом алу үшін қайта тапсыруға жол берілмейді.

Пән бойынша қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған кезде тиісті пән бойынша қарыздар есептелмейді.

Емтиханға бағалауды, сонымен қатар оң және қанағаттанарлықсыз қайта қабылдауға рұқсат етілмейді.

Пән бойынша қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған білім алушы осы пән бойынша қайта курстан өтіп, емтиханға жіберіліп, келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде ақылы түрде өтуі керек.

Егер студент GPA (жазғы семестрді қосқанда) белгіленген деңгейден төмен жинаса, ол екінші курста қалады.

Оқу жылы басталғаннан кейін бір ай ішінде келісім жасаспаған және қайта даярлау курстарына ақы төлемеген адамдарға шегерім жасалады.

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша екінші курсқа кеткен студенттер келесі оқу мерзіміне мемлекеттік білім грантынан айырылады.

ОӘБ әдістемелік бөлімінің бастығы 
Молдыбаева А. А.