Академиялық күнтізбе

Сабақ кестесі

Расписание учебных занятий для студентов 1 курса очной формы обучения на 1 акад.период 2022-2023 у.г.
1 курс (2022-2023)_16_09_2022

Расписание учебных занятий для студентов на базе 1 г.о. ТиПО курса очн. формы обуч. на 1 акад.период 22-2023 у.г.
Расписание учебных занятий для студентов 2 курса очной формы обучения на 1 акад.период 2022-2023 у.г.
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ на 1 академ период_2022_2023 учебный год_16_09_2022
2 КУРС на 1 академ период _2022_2023 учебный год_16_09_2022

 

Расписание учебных занятий для студентов 3 курса очной формы обучения на 1 акад.период 2022-2023 у.г.
Расписание учебных занятий для студентов на базе 2 г.о. ТиПО курса очн. формы обуч. на 1 акад.период
Расписание 3 КУРС_16_09_2022
2 г.о.типо_16_09_2022


Расписание учебных занятий для студентов 4-5 курса очной формы обучения на 1 акад.период 2022-2023 у.г.
Расписание учебных занятий для студентов на базе 3 г.о. ТиПО курса очн. формы обуч. на 1 акад.период 2022-2023 у.г.
РАСПИСАНИЕ 4 КУРС_16_09_2022
3 г.о ТИПО_16_09_2022

Емтихан кестесі

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ВО ДОТ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ВО на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ТиПО ДОТ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ТиПО на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 3 г.о. ТиПО ДОТ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 3 г.о. ТиПО на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 3 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 4 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 5 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов РЭУ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии доп.изучение на первой акад.период

Дипломды қорғау

Ішкі нормативтік құжаттар

Бакалавриатқа қабылдау ережелері

Білім алушылар үлгеріміне ағымдағы бақылау және аралық аттес,жүргізу тәртібі туралы ереже

Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу туралы ереже

Білім алушыларға академ. демалыс беру ережелері

Бакалавриат бағдарламасы бойынша студенттердің жеке істерін қалыптастыру және жүргізу

АТУ АҚ білім алушылардың дербес деректері туралы ереже және оларды қорғау

Білім алушылардың ауыстыру, қайта қабылдау және оқудан шығару туралы

Білім алушылардың пәндерге тіркеу және жазу ережелері

Студент кодексі

АТУ студенттерінің ар-намыс кодексі