Академиялық күнтізбе

Емтихан кестесі

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ВО ДОТ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ВО на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ТиПО ДОТ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ТиПО на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 3 г.о. ТиПО ДОТ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 3 г.о. ТиПО на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 3 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 4 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 5 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов РЭУ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии доп.изучение на первой акад.период

Дипломды қорғау

Ішкі нормативтік құжаттар

Бакалавриатқа қабылдау ережелері

Білім алушылар үлгеріміне ағымдағы бақылау және аралық аттес,жүргізу тәртібі туралы ереже

Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу туралы ереже

Білім алушыларға академ. демалыс беру ережелері

Бакалавриат бағдарламасы бойынша студенттердің жеке істерін қалыптастыру және жүргізу

АТУ АҚ білім алушылардың дербес деректері туралы ереже және оларды қорғау

Білім алушылардың ауыстыру, қайта қабылдау және оқудан шығару туралы

Білім алушылардың пәндерге тіркеу және жазу ережелері

Студент кодексі

АТУ студенттерінің ар-намыс кодексі