Мухтарханова Рауан Бурибаевна
Ғылым басқармасының бастығы

Тел.: 8(727) 293-52-84 (іш.178)
E-mail: r.muhtarhanova@atu.kz

 

Ғылым басқармасының негізгі мақсаттары:

 • АТУ-да жүргізілетін, ғылыми – зерттеу жұмыстарды (ҒЗЖ) жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және енгізу;
 • сыртқы байланыстарды дамыту, ғылым және білім саласында қазақстандық және шетелдік әріптестермен ынтымақтастық орнату;
 • зияткерлік меншікті қорғау, норма – бақылау жүргізу және ҒЗЖ метрологиялық қамтамасыз ету;
 • ақпараттық ізденіс, нормативтік қамтамасыз ету және іргелі, қолданбалы, инновациялы және гуманитарлық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар бойынша басқа қаржыландыру көздерін іздеуге көмектесу;
 • студенттердің ҒЗЖ қатынасуын белсенділендіру;
 • іргелі, қолданбалы зерттеулердің және университет ғалымдарының техникалық зерттемелерінің деңгейін арттырудың ғылыми-ұйымдастырушылықтық қамтамасыз ету;
 • ҒЗЖ тақырыптық жоспары аясында орындалатын, ғылыми зерттеулердің көлемін арттыру;
 • университеттің құрылымдық бөлімшелерінің ғылыми – зерттеу қызметтерін жандандыру;
 • зияткерлік, материалды, қаржылық, ақпараттық және басқа ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру.

Ғылым басқармасының қызметі келесі міндеттерді орындауға бағытталған:

 • әлеуметтік – саясатты, экономикалық және ғылыми – техникалық жағдайда, бюджеттік және бюджеттен тыс ҒЗЖ есеп беруін және жоспарлау жүйесін ұйымдастыру;
 • негізгі ғылыми бағыттары аясында университет кафедраларының барлық бюджеттік және бюджеттен тыс ҒЗЖ үйлестіру;
 • университеттің ғылыми – білім беру кеңістігінің мониторингі;
 • толық пайдалану үшін және АТУ-нің құрылымдық бөлімшелерінің және жеке қызметкерлерінің ғылыми – техникалық потенциалын дамытуға қажетті жағдайды қамтамасыз ету;
 • бюджеттік және бюджеттік емес ҒЗЖ қамтамасыз етуде университеттің қызметтерімен кеңінен ынтымақтасу;
 • ғылыми және ғылыми – өндірістік қызмет саласында шет елдік және Қазақстан Республикасының ғылыми мекемелерімен, жоғары оқу орындарымен байланыстар орнату;
 • ғылым және жаңа технология саласында халықаралық ынтымақтастық бағдарламасын дайындауда көмектесу;
 • шетелдік инвесторларды тарту үшін бизнес – жоспарлар және жобаларды дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • халықаралық, республикалық және университеттік ғылыми конференцияларды, семинарларды және көрмелерді өткізу және ұйымдастыру;
 • жаңа техниканы, технологияны және материалдарды, инновациялық ғылыми зерттеулерді жасауда және дайындауда, сонымен бірге АТУ зияткерлік меншікті қорғауда патентті – ақпаратты және нормативтік-техникалық қамтамасыз ету;
 • қазіргі жабдықтардың негізінде университеттің жаңа сапалы эксперименттік – өндірістік базасын жасау;
 • ғылыми ұжымды ақпаратпен қолдау көрсету және зияткерлік қызметте және ғылым қажетсінетін технология нарығында олардың зерттеулерін белсенді алға жылжыту;
 • ақпараттық ізденіс, нормативтік қамтамасыз ету және іргелі, қолданбалы, инновациялы және басқа гуманитарлы, жаратылыстану және техникалық ғылымдар бойынша зерттеулердің қаржыландыру көздерін іздеуге көмектесу;
 • Университет студенттерінің ҒЗЖ үйлестіру;
 • кафедралармен және ғылыми жетекшілермен СҒЗЖ және ҒЗЖ ұйымдастыру бойынша тәжірибелерді тарату және жинақтау, талдау;
 • ғылыми зерттеулерді жандандыруға және алынған нәтижелерді АТУ оқу үдерісіне және өндіріске енгізуге көмектесу;
 • негізгі ғылыми бағыттар бойынша қарқынды ғылыми – зерттеу қызметінде университеттің ғылыми және ғылыми-педагогикалық ұжымдарын енгізу;
 • Университеттің жетекші мамандарының ҚР академияларымен, кәсіпорындарымен және түрлі фондтармен, республикалық мекемелермен, ҚР мекемелерімен, министрліктермен үйлестіретін және тапсырыс беретін ғылыми бағдарламаларды дайындауға қатынасуын қамтамасыз ету.
Ғылыми жұмысты ұйымдастыру бөлімі

Турар Айдана Сабитовна
Ғылыми жұмысты ұйымдастыру бөлімінің бастығы
Тел.: 8 (727) 293-52-84 (іш. 145)
E-mail: aidanaturar1995@gmail.com
Шинтасова Саида Мурадовна
Ғылыми жұмысты ұйымдастыру бөлімінің маманы
Тел.: 8 (727) 293-52-84 (іш. 208)
E-mail: s.shintasova@atu.edu.kz

Ғылыми жұмысты ұйымдастыру бөлімі ғылым және техниканың приоритетті бағытына сәйкес ғылыми қызметтің негізгі бағыттары аясында университеттің жеке ғалымдарының және ғылыми – педагогикалық ұжымның ғылыми жұмыстарын үйлестіруді қамтамасыз ететін, Ғылым басқармасының құрамына кіретін, университеттің құрылымдық бөлімшесі.

Бөлімнің негізгі мақсаттары:

 • университет ғалымдарының техникалық зерттеулерінің және іргелі, қолданбалы зерттеулерінің деңгейін арттыруды ғылыми – ұйымдастырумен қамтамасыз ету;
 • ҒЗЖ тақырыпты жоспары бойынша орындалатын ғылыми зерттеулердің көлемін арттыру;
 • университеттің құрылымдық бөлімшелерінің ғылыми зерттеу қызметтерін жандандыру;
 • білім, ғылым, инновациялық, әлеуметтік және басқа да АТУ – нің құрылымдық бөлімшелерінің, сонымен бірге басқа мекемелер және ұйымдардың зияткерлік, материалдық, қаржылық, ақпараттық және басқа ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыру.

ҒЖҰБ қызметі келесі міндеттерді орындауға бағытталған:

 • АТУ құрылымдық бөлімшелерінің және басқа қызметкерлерінің ғылыми – техникалық потенциалын дамыту және толық пайдалану үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз ету;
 • әлеуметтік – саяси, экономикалық және ғылыми – техникалық жағдайға сәйкес бюджеттік және бюджеттен тыс ҒЗЖ есептілігін және жоспарлау жүйесін ұйымдастыру;
 • негізгі ғылыми бағыттарға сәйкес АТУ кафедраларының бюджеттік және бюджеттен тыс ҒЗЖ үйлестіру;
 • АТУ – дың ғылыми және ғылыми педагогикалық мектеп ұжымын негізгі ғылыми бағыттар бойынша қарқынды ғылыми зерттеу қызметіне қосу;
 • университеттің ғылыми – білім кеңістігіне мониторинг жүргізу;
 • ОПҚ жұмысының жеке жоспарының «екінші жарты» бойынша бюджеттен тыс зерттеулерді өткізуге кафедра меңгерушілерінің жауапкершілігін жоғарылату бойынша тәжірибелік – болжамдық қызметті жүргізу;
 • ҒБ қызметінің жалпы құрылымына ҒЖҰБ қызметін біріктіру;
 • бюджеттік және бюджеттен тыс ҒЗЖ қамтамасыз етуде университет қызметімен тығыз қарым-қатынаста болу.

Ақпараттық қамтамасыздандыру және патенттік зерттеу бөлімі
Хамзина Жулдыз Базаралиевна
Ақпараттық қамтамасыздандыру және патенттік зерттеу бөлімінің бастығы
Тел.: 8 (727) 293-52-84 (іш. 243)
E-mail: zhuldyz_hamzina@mail.ru
Моллаева Меруерт Азатовна
Ақпараттық қамтамасыздандыру және патенттік зерттеу бөлімінің маманы
Тел.: 8 (727) 293-52-84 (іш. 232)
E-mail: 1984meru.ru@mail.ru
Пронина Юлия Геннадьевна
Ақпараттық қамтамасыздандыру және патенттік зерттеу бөлімінің жетекші-патент жүргізушісі
Тел.: 8(727) 293-52-84 (іш. 208)
E-mail: atu_nich@mail.ru

Ақпараттық қамтамасыздандыру және патенттік зерттеу бөлімі Ғылым басқармасының құрамына кіретін, университеттің құрылымдық бөлімшесі.

АҚжПЗБ негізгі мақсаттары:

 • зияткерлік меншікті қорғау, норма – бақылау жүргізу және ҒЗЖ метрологиялық қамтамасыз ету;
 • ғылым және білім саласында қазақстандық және шет елдік әріптестермен ынтымақтастық орнату және сыртқы байланыстарды дамыту;
 • мәліметтерді іздеуге, нормативтік қамтамасыздандыру және іргелі, қолданбалы, инновациялық және басқа гуманитарлық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар бойынша қаржыландыру көздерін іздеуге көмектесу;
 • студенттерді ҒЗЖ қатысуға белсенділендіру;
 • коммерциялық пайдалану перспективасы бар, АТУ ғалымдарының, оқытушыларының, қызметкерлерінің зияткерлік қызметтерінің нәтижелерін анықтау, өндіріске және оқу үдерісіне АТУ экспериментті – инновациялық қызметтерінің нәтижелерін ендіру.

АҚжПЗБ қызметі келесі міндеттерді орындауға бағытталған:

 • зерттеу кезіндегі патентті – ақпараттық және нормативтік – техникалық қамтамасыз ету, жаңа техниканы, технологияны және материалдарды, инновациялық ғылыми зерттеулерді жасау;
 • қазіргі жабдықтар негізінде университеттің жаңа сапалы эксперименттік – өндірістік базасын жасау;
 • ғылыми және ғылыми – өндірістік қызмет саласында жоғары оқу орындарымен, Қазақстан Республикасының ғылыми мекемелерімен және шет елдермен байланыс орнату;
 • халықаралық, республикалық және университеттік ғылыми конференцияларды, семинарларды және көрмелерді өткізу және ұйымдастыру;
 • ғылым және жаңа технологиялар саласында халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларды әзірлеуге көмектесу;
 • шетелдік инвесторларды тарту үшін бизнес жоспарларды және жобаларды дайындау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • ғылыми ұжымды ақпаратпен қолдау және зияткерлік қызмет және ғылымды қажетсінетін технологиялар нарығында ғылыми ұжымның зерттеулерін белсенді көтеру;
 • университет студенттерінің ҒЗЖ координациялау;
 • ғылыми зерттеулерді белсендіруге және алынған нәтижелерді АТУ оқу үдерісіне және өндіріске енгізуге көмектесу;
 • кафедралармен және ғылыми жетекшілермен ҒЗЖ және СҒЗЖ ұйымдастыру бойынша тәжірибелерді тарату және жинақтау, талдау.