Menu Close

Topics of theses, master’s and doctoral dissertations

Перечень тем магистерских диссертаций по специальности «Учет и аудит» на 2021-2022 учебный год

Рус

Каз

Англ

1

Совершенствование учета и аудита товаров как фактор увеличения товарооборота

Тауарлардың есебі мен аудитін жетілдіру тауар айналымының өсу факторы ретінде

Improving the accounting and audit of goods as a factor in increasing turnover

2

Модернизация учета и анализа основных средств как повышение эффективности их использования

Негізгі құралдардың есебі мен талдауды жетілдіру оларды пайдалану тиімділігінің артуы ретінде

Modernization of accounting and analysis of fixed assets as an increase in the efficiency of their use

3

Организация учета и аудита затрат на мебельное производство

Басқару есебінің маңызды бөлігі ретінде жиһаз өндірісіне шығындар есебі мен аудитін ұйымдастыру

Organization of accounting and audit of expenses for furniture production as an essential part of management accounting

4

Методика учета финансовых инструментов и ее совершенствование

 

Қаржылық құралдар есебінің әдістемесі және оны жетілдіру

Methods of accounting for financial instruments and its improvement

5

Организация учета и аудита налога на прибыль субъекта

Субъект табысына салынатын салықтың есебі мен аудитін ұйымдастыру

 

Organization of accounting and audit of income tax of the entity

6

Методические особенности учета и аудита инвестиционного имущества

Инвестициялық меншік есебі мен аудитінің әдістемелік ерекшеліктері

 

Methodological features of accounting and audit of investment property

7

Организация учета и аудита обязательств по краткосрочной аренде

Қысқа мерзімді жал бойынша міндеттемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру

Organization of accounting and audit of short-term lease obligations

8

Дебиторская задолженность по краткосрочной аренде организации: учета и аудит

Ұйымның қысқа мерзімді жал бойынша дебиторлық берешегі: есебі мен аудиті

 

Organization's short-term lease receivables: accounting and audit

9

Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде, их учет и совершенствование

Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешектер олардың есебі мен жетілдіру жолдары

Long-term lease payables, their accounting and improvement

10

Совершенствование учета аренды у арендатора

Жалға алушының жал бойынша есебін жетілдіру

 

Improvement of the lessee lease accounting

11

Отчет о движении денежных средств: методика составления и совершенствования аудита и анализа

Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есеп беру: құрастыру әдістемесі мен аудит пен талдауды жетілдіру

Cash flow statement: methods of compiling and improving audit and analysis

12

Отчет о движении денежных средств: методика составления и анализ

 

Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есеп беру: құрастыру әдістемесі мен талдауы

 

Cash flow statement: methods of compiling and analysis

13

Анализ рисков для принятия управленческих решений

Басқару шешімдерін үшін тәуекелді талдау

 

 

Risk analysis for management decision-making

14

Риск и неопределенность для принятии управленческих решений 

Басқару шешімдерін қабылдау үшін тәуекелділік пен белгісіздік

Risk and uncertainty for management decision-making

15

Анализ финансового состояния компании для прогнозирования вероятности банкротства

Банкроттық ықтималдығын болжау үшін қаржылық жағдайын талдау

 

Analysis of financial condition for predicting the probability of bankruptcy

 

16

Возможности расширения сферы действия аудиторских организаций в части анализа проаудированной отчетности

Аудиттелген есептілікті талдау бөлігінде аудиторлық ұйымдардың әрекет ету аясын кеңейту мүмкіндіктері

Opportunities for expanding the scope of audit organizations in the analysis of audited reporting

17

Анализ модели аудита и специфических особенностей аудита в РК

ҚР аудит моделін және аудиттің ерекше ерекшеліктерін талдау

Analysis of the audit model and specific features of the audit in the Republic of Kazakhstan

18

Взаимодействие аудита и налогового учета

Аудит пен салықтық есебінің өзара байланысы

Interaction of audit and tax accounting

19

Оптимизация налоговой нагрузки как инструмент повышения финансовой устойчивости и экономической безопасности бизнес субъектов в современной экономике

Салық жүктемесін оңтайландыру қазіргі заманғы экономикадағы бизнес субъектілеренің қаржылық тұрақтылығы мен экономикалық қауіпсіздігін арттыру құралы ретінде

 

Optimization of the tax burden as a tool to improve the financial stability and economic security of business entities in the modern economy

20

Проблемы и перспективы расширения сферы использования результатов управленческого учёта

Басқару есебінің нәтижелерін пайдалану саласын кеңейту мәселелері мен перспективалары

 

Problems and prospects of expanding the scope of use of management accounting results

21

Развитие бухгалтерского учета и аудита в организациях малого предпринимательства в условиях необходимости применения МСФО

ХҚЕС қолдану қажеттілігі жағдайында шағын кәсіпкерлік ұйымдарында бухгалтерлік есеп пен аудитті дамыту

 

Development of accounting and auditing in small businesses in the context of the need to apply IFRS

22

Совершенствование методики учета затрат на  обеспечение качества продукции производственных организации

Өндірістік ұйымдар өнімінің сапасын қамтамасыз етуге арналған шығындарды есепке алу әдістемесін жетілдіру

 

Improving the methodology of cost accounting for ensuring the quality of products of industrial organizations

23

Формирование, учет и анализ финансовых результатов нефтегазовых корпораций в современных условиях

Қазіргі жағдайда мұнай-газ корпорацияларының қаржылық нәтижелерін қалыптастыру, есепке алу және талдау

 

Formation, accounting and analysis of financial results of oil and gas corporations in modern conditions

24

Учет и анализ затрат на производства продукции (работ, услуг) и выявление возможностей их снижения

Өнім (жұмыстар мен қызметтер) өндірісінің шығындар есебі мен талдауы және оларды төмендету мүмкіндіктерін анықтау

 

Accounting and analysis of costs for the production of products (works, services) and identifying opportunities for their reduction

25

Интегрированный отчет как инструмент повышения корпоративной прозрачности и инвестиционной привлекательности строительной организации

Біріктірілген есеп құрылыс ұйымының корпоративтік ашықтығы мен инвестициялық тартымдылығын арттыру құралы ретінде

 

 

 

Integrated report as a tool to increase corporate transparency and investment attractiveness of a construction company

26

Разработка механизмов внутреннего контроля обеспечивающих финансовую прозрачность расходования бюджетных средств в государственных учреждениях

Мемлекеттік мекемелерде бюджет қаражатын жұмсаудың қаржылық ашықтығын қамтамасыз ететін ішкі бақылау тетіктерін әзірлеу

 

Development of internal control mechanisms ensuring financial transparency of budget spending in state institutions

27

Проблемы гармонизации бухгалтерского и налогового учета в транспортных организациях и механизмы их решения

Көлік ұйымдарындағы бухгалтерлік және салық есебін үйлестіру мәселелері мен оны шешудің тетіктері

 

 

 

Problems of harmonization of accounting and tax accounting in transport organizations and mechanisms for their solution

28

Обоснование выбора системы управленческого учета затрат в строительных организациях и оценка её эффективности

Құрылыс ұйымдарында шығындардың басқару есебінің жүйесін таңдауды негіздеу және оның тиімділігін бағалау

 

 

Justification of the choice of a cost management system in construction organizations and assessment of its effectiveness

29

Развитие методики учета и анализа доходов и расходов для обеспечения финансовой устойчивости производственной компании

Өндірістік компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін кірістер мен шығыстардың есебін және талдау әдістемесін дамыту

Development of a methodology for accounting and analysis of income and expenses to ensure the financial stability of a manufacturing company

30

Актуализация отчетной информации о денежных потоках и ее связь с показателями баланса и отчета о прибылях и убытках компании

Компанияның ақша ағындары туралы есептілік ақпараттарын өзектендіру, олардың баланс және пайда мен зиян туралы есептілік көрсеткіштерімен байланысы

 

Updating the reporting information on cash flows and its relationship with the balance sheet and the profit and loss statement of the company

31

Развитие теоретико-методических основ анализа и операционного бюджетирования производственной деятельности строительной компании

Құрылыс компаниясының өндірістік қызметін талдау және операциялық бюджеттеудің теориялық-әдістемелік негіздерін дамыту

The development of the theoretical and methodological foundations of analysis and operational budgeting of production activities of a construction company

32

Современный инструментарий калькулирования, обеспечивающий процесс интеграции управленческой информации

Басқару ақпараттарын интеграциялау үрдісін қамтамасыз ететін қазіргі заманғы калькуляциялау құралдары

Modern calculation toolkit providing the process of integrating management information

33

Особенности составление финансовой отчетности по МСФО в организациях строительной отрасли

Құрылыс саласындағы ұйымдарда ХҚЕС бойынша қаржылық есептілікті құру ерекшеліктері

Features of the preparation of financial statements in accordance with IFRS in organizations of the construction industry

34

Совершенствование методического обеспечения управленческого учета по бизнес-процессам в телекоммуникационных компаниях

Телекоммуникациялық компаниялардағы бизнес-үдерістер бойынша басқару есебін әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру

Improving the methodological support of management accounting for business processes in telecommunication companies

35

Совершенствование методов оценки материальных запасов и оценка их влияния на формирование текущего финансового результата

Материалдық қорларды бағалау әдістерін жетілдіру және олардың ағымдағы қаржылық нәтижеге әсерін бағалау

Improving methods for assessing inventories and assessing their impact on the formation of the current financial res

36

Разработка систем калькулирования себестоимости продукции на основе зарубежной практики

Шетелдік тәжірибе негізінде өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау жүйелерін әзірлеу

Development of systems for calculating the cost of production based on foreign practice

37

Анализ и управление дебиторской задолженностью (на примере компании)

Дебиторлық берешектерді талдау мен басқару

 

 

Analysis and management of receivables (on the example of a company)

38

Анализ взаимосвязи объёма производства, себестоимости и прибыли в управленческом учёте: аналитические возможности

Басқару есебіндегі өндіріс көлемі, өзіндік құн мен пайданың өзара байланысын талдау

 

 

 

Analysis of the relationship of production volume, cost and profits in management accounting: analytical capabilities

39

Оценка и анализ действующей практики учета затрат и разработка рекомендаций по эффективности управления затратами

Тәжірибеде қолданыстағы шығындар есебін бағалау мен талдау және шығындарды басқарудағы тиімділікке ұсыныстар жасау

 

 

Evaluation and analysis of current cost accounting practices and development of recommendations for cost management effectiveness

40

Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности и их отражение в финансовой отчетности

Дебиторлық және кредиторлық берешектердің есебін ұйымдастыру және олардың қаржылық есептілікте көрініс табуы

Organization of accounting for receivables and payables and their reflection in the financial statements

41

Организация учета и аудита в туристическом и гостиничном бизнесе

Туристік және қонақ үй бизнесіндегі есеп пен аудиті ұйымдастыру

Organization of accounting and audit in the tourism and hotel business

42

Организация учета и аудита деятельности государственных организации

Мемлекеттік ұйымдар қызметіндегі есебі мен аудитті ұйымдастыру

Organization of accounting and audit of state organizations

43

Учет, аудит и анализ запасов организации

Ұйымдағы қорлар есебі, аудиті және талдауы

Accounting, audit and stock analysis of the organization

44

Организация учета и аудита деятельности субъектов малого предпринимательства

Кіші кәсіпкерлік субъектілер қызметіндегі есеп пен аудитті ұйымдастыру

Organization of accounting and audit of small businesses

45

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого бизнеса при применении упрощенной системы налогообложения

Жеңілдетілген салық жүйесін қолданатын кіші кәсіпкерлік ұйымдардағы бухгалтерлік және салық есебі

Accounting and tax accounting in small businesses using a simplified tax system

46

Бухгалтерский учет оплаты труда и анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия

Еңбекақы есебі мен ұйымдағы еңбек ресурстарын тиімді пайдалануды талдау

Accounting for remuneration and analysis of the efficiency of use of labor resources of the enterprise

47

Финансовая отчетность – информационная база анализа финансового положения организации

Қаржылық есептілік – ұйымның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық базасы

Financial statements - an information base for the analysis of the financial position of the organization

48

Анализ прибыли и рентабельности организации и оценка ее финансовой устойчивости

 

Ұйымның пайдасы мен рентабельділігін талдау және қаржылық тұрақтылығын бағалау

Analysis of profit and profitability of the organization and assessment of its financial stability

49

Учет и аудит обязательств организации

Ұйым міндеттемелерінің есебі мен аудиті

Accounting and audit liabilities of the organization

50

Бухгалтерский и налоговый учет долгосрочных активов

 

Ұзақ мерзімді активтердің бухгалтерлік және салық есебі

Accounting and tax accounting of long-term assets

51

CVP-анализ и его роль в принятии управленческих решений

 

 CVP- талдау және оның басқару шешімдерін қабылдаудағы рөлі

 

CVP analysis and its role in managerial decision making

 

52

Метод директ-костинга как основа принятия управленческих решений

 Басқару шешімдерін қабылдау үшін негіз ретіндегі директ- костиг әдісі

The method of direct costing as the basis for management decisions

53

Организация управленческого учета по системе ABC

 АВС жүйесі бойынша басқару есебін ұйымдастыру

Organization of management accounting in the ABC system

54

Основные принципы управление затратами себестоимости продукции

 Өнімнің өзіндік құнын басқару шығындарының негізгі қағидалары

Basic principles of production cost management

55

Анализ возможностей снижения себестоимости производимой продукции

 Өндірілген өнімнің өзіндік құнын төмендету мүмкіндіктерін талдау

Analysis of the possibility of reducing the cost of production

56

Совершенствование учета и анализа затрат на производство и реализацию продукции

 Өнімді өндіру мен сатуға кететін шығындарды есепке алу және талдауды жетілдіру

Accounting and analysis of costs for the manufacture and sale of products

57

Учет метода затрат и калькулирование себестоимости продукции в организации

 Ұйымдағы өндірілген өнімнің өзіндік құнын талдау калькуляциясы және шығындарды есепке алу әдісі

Cost accounting for production, calculation and analysis of the cost of production in the organization

58

Проблемы совершенствования управленческого учета

 Басқару шығындарының есебін жетілдірудегі проблемалар

 

Problems of improving management accounting

59

Организация управленческого учета и его совершенствование

 

 Ұйымның басқару есебі және оны жетілдіру

 

Organization of management accounting and its improvement

 

60

Особенности ведения учета на малых организациях

 Шағын ұйымдарда есепті жүргізу ерекшеліктері

Features of accounting in small organizations

61

Совершенствование учета, аудита и анализ депозитных операций

 

Депозиттік операциялар есебі, аудитін жетілдіру және талдауы

 

Improving accounting, audit and analysis of deposit operations

 

62

Перспективы развития и пути совершенствования учета и анализа операций банка с банковскими карточками

 

 

 

 

Банктік карточкалармен жүргізілетін операциялар есебі мен талдауын жетілдіру және даму перспективалары мен жетілдіру жолдары

 

Development prospects and ways to improve accounting and analysis of bank operations with bank cards

 

63

Лизинговые операции в банках второго уровня РК: состояние учета, анализ эффективности и перспективы развития

 

 

 

ҚР екінші деңгейдегі банктеріндегі лизингтік операциялар: есебі, тиімділігін талдау және даму перспективалары

 

 

 

Leasing operations in second-tier banks of the Republic of Kazakhstan: state of accounting, analysis of efficiency and development prospects

 

 

64

Учет и анализ провизий (резервов) в банках второго уровня в соответствии с МСФО 9

 

 

ХҚЕС  9  сәйкес екінші деңгейдегі банктердегі провизия  (резервтер) есебі және талдауы

 

Accounting and analysis of provisions (reserves) in second-tier banks in accordance with IFRS 9

 

65

Совершенствование учета и аудита кредитных операций

 

Несиелік операциялар есебі және аудитін жетілдіру

 

Improving accounting and audit of credit operations

 

66

Организация учета и аудита расчетных операций

 

Есеп айырысу операциялар есебі және аудитінің ұйымдастырылуы

Organization of accounting and audit of payment transactions

67

Учет, аудит и анализ межбанковских корреспондентских отношений

 

Банкаралық корреспонденттік қатынастар есебі, аудиті және талдауы

 

Accounting, audit and analysis of interbank correspondent banking ties

68

Организация управленческого учета в банках второго уровня

 

Екінші деңгейдегі банктерде басқару есебінің ұйымдастырылуы

Organization of management accounting in second-tier banks

69

Дистанционное банковское обслуживание клиентов: учет, внутренний контроль и направления совершенствования операций

 

Клиенттерге қашықтан банктік қызмет көрсету:есебі,ішкі бақылауы және  операцяиларды жетілдіру бақыттары

 

Remote banking customer service: accounting, internal control and directions for improving operations

 

 

70

Направления совершенствования внутреннего аудита в банках второго уровня

 

Екінші деңгейдегі банктерде ішкі аудитті жетілдіру бағыттары

 

Directions for improving internal audit in second-tier banks

 

71

Бухгалтерский учет и аудит операций банка с драгоценными металлами

 

 

 

Банктердің қымбат бағалы металлдармен жүргізілетін операциялардың бухгалтерлік есебі және аудиті

Accounting and audit of the bank's operations with precious metals

 

 

 

72

Учет кредитного риска в БВУ РК: методика оценки и контроля в соответствии с МСФО 9

 

 

 

 

 

ҚР ЕДБ несиелік тәуекелдер есебі: ХҚЕС  9  сәйкес бағалану әдіснамасы және бақылануы

 

 

 

 

Accounting for credit risk in the second-tier banks of the Republic of Kazakhstan: assessment and control methodology in accordance with IFRS 9

 

73

Методы анализа и оценки комплексного инвестиционного проекта

 

 

Кешенді инвестициялық жобаны талдау және бағалау әдістері

Methods of analysis and evaluation of a comprehensive investment project

74

Комплексный анализ инвестиционной привлекательности организации

 

Ұйымның инвестициялық тартымдылығын кешенді талдау

Comprehensive analysis of the investment attractiveness of the organization

75

Особенности финансового анализа предприятий в условиях экономического кризиса

 

Экономикалық дағдарыс жағдайында ұйымдарды қаржылық талдау ерекшеліктері

Features of the financial analysis of enterprises in the context of the economic crisis

76

Развитие методов оценки и анализа эффективности

инновационно-инвестиционных проектов

 

 

Инновациялық-инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау мен бағалау әдістерін дамыту

Development of methods for evaluating and analyzing the effectiveness of innovation and investment projects

77

Использование экономического анализа в управлении затратами и прибылью организаций

Ұйымдардың шығындары мен пайдасын басқаруда экономикалық талдауды қолдану

The use of economic analysis in the management of costs and profits of organizations

78

Учет и анализ затрат торгового предприятия, пути снижения затрат

 

Сауда кәсіпорындарында ғы шығындар есебі мен талдауы, шығындарды азайту жолдары

Accounting and cost analysis of a commercial enterprise, ways to reduce costs

79

Экономический анализ и контроль оборотных активов хозяйствующего субъекта

Шаруашылық субъектілерінің айналым активтерін экономикалық талдау және бақылау

Economic analysis and control of current assets of an economic entity

80

Маркетинговая деятельность предприятия, оценка эффективности и пути усовершенствования

 

 

 

Кәсіпорынның маркетингтік қызметі тиімділігін бағалау мен жетілдіру жолдары

 

 

 

Marketing activities of the enterprise, evaluation of effectiveness and ways of improvement.

81

Анализ и прогнозирование экономического состояния организаций розничной торговли

Бөлшек сауда ұйымдарының экономикалық жағдайын талдау және болжамдау

Analysis and forecasting the economic condition of retail organizations

82

Роль логистических процессов в экономике предприятия, влияние на повышение эффективности деятельности

 

 

Кәсіпорын экономикасында логистикалық үрдістердің ролі, ұйым қызметінің тиімділігін өсіруіне ықпалы

 

 

The role of logistics processes in the enterprise economy, the impact on improving the efficiency of operations

83

Уставный капитал и имущество предприятия: формирование, использование, экономическая оценка

Кәсіпорынның жарғылық капиталы мен мүліктері: қалыптасуы, пайдаланылуы, экономикалық бағалау

The authorized capital and property of the enterprise: formation, use, economic evaluation

84

Механизмы инвестиций в экономику Казахстана. Анализ привлекательности инвестиций в экономику отдельных регионов

 

 

 

Қазақстан экономикасына инвестициялау механизмы. Жеке аймақтарға инвестиция тартуды бағалау

 

 

 

Mechanisms of investment in the economy of Kazakhstan. Analysis of the attractiveness of investment in the economy of individual regions

85

Анализ и контроль прогнозной финансовой информации компании

 

 

Компанияның болжамдық қаржылық ақпараттарын талдау және бағалау

 

Analysis and control of the forecast financial information of the company

86

Комплексный экономический анализ в управлении бизнесом

 

 

Бизнесті басқарудағы кешенді экономикалық талдау

Analysis and control of the forecast financial information of the company

87

Учет и анализ финансовых результатов деятельности компании в соответствии с МСФО

ХҚЕС сәйкес компания қызметінің қаржылық қортындысының есебі мен талдауы

Accounting and analysis of the financial results of the company in accordance with IFRS 15

88

Учет денежных средств и анализ платежеспособности и ликвидности компании

Компанияның ақша қаражаттар есебі, төлем қабілеттілігі мен өтімділігін талдау

 

Cash accounting and analysis of solvency and liquidity of the company

89

Анализ платежеспособности и финансового состояния компании

Компанияның қаржылық жағдайы мен төлем қабілеттілігін талдау

Analysis of solvency and financial condition of the company

90

Современный учет и контроль запасов в организации в соответствии с МСФО 2

 

 

 

2 ХҚЕС сәйкес ұйымның қорларының заманауи есебі мен бақылауы

 

 

 

Modern accounting and inventory control in the organization in accordance with IAS 2

91

Организация учета и аудита обязательств в государственных учреждениях

Мемлекеттік мекемелердегі міндеттемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру

Organization of accounting and audit of obligations in state institutions.

92

Анализ вероятного влияния МСФО 16 «Лизинг» на финансовый результат различных отраслей: исследование влияние на выбранную отрасль (напишут именно какую отрасль выбрали)

 

«Лизинг» 16 ХҚЕС -ның әртүрлі саладағы қаржылық қорытындыға мүмкін болатын әсерін талдау: таңдалған салаға әсерін зерттеу (дәл қандай сала таңдағандарын жазады)

 

 

Analysis of the likely impact of IFRS 16 “Leasing” on the financial results of various industries: a study of the impact on the selected industry (they will write which industry they selected)

93

Учет и анализ финансовой аренды в соответствии с МСФО 16

16 ХҚЕС сәйкес қаржылық жалдаудың есебі мен талдауы

Accounting and analysis of financial leases in accordance with IFRS 16

94

Учет текущ

ей аренды в соответствии с МСФО 16 «Аренда»

 

«Жал» 16 ХҚЕС сәйкес ағымдағы жал есебі

 

Accounting for current leases in accordance with IFRS 16 “Leasing”

95

Использование коэффициентного анализа для финансовой оценки бизнеса

Бизнесті қаржылық бағалау үшін коэффициенттік талдауды қолдану

The use of ratio analysis for financial evaluation of the business

96

Организация учета в государственных учреждениях в соответствии с МСФООС

ҚСХҚЕС сәйкес мемлекеттік мекемелердегі есепті ұйымдастыру

Organization of accounting in state institutions in accordance with IPSAS

97

Бухгалтерский учет и анализ целевого использования бюджетных средств в государственных учреждениях

 

 

Мемлекеттік мекемелердегі бюджеттік қаражаттарды мақсатты пайдаланудың бухгалтерлік есебі мен талдауы

Accounting and analysis of the targeted use of budget funds in state institutions

98

Особенности учета и отчетности в субъектах малого предпринимательства, применяющих специальный налоговый режим

Арнайы салық режимін қолданатын кіші кәсіпкерлік субъектілеріндегі есеп пен есептіліктің ерекшеліктері

Features of accounting and reporting in small businesses applying a special tax regime

99

Современные требования к бухгалтерскому учету денежных средств и их эквивалентов с применением различных форм автоматизации и IT- технологий

ІТ- технологиялары мен әр түрлі автоматтаудың нысандарын пайдалануда ақша қаражаттарының және олардың баламаларының бухгалтерлік есебіне заманауи талаптар

Modern requirements for the accounting of cash and cash equivalents using various forms of automation and IT technology

101

Бухгалтерский учет товарно материальных запасов, их автоматизация в разрезе попередельного и попроцессного метода учета

Тауарлы материалдық қорлардың есебі, есептің сатылы және үрдіспе-үрдіс әдістері тұрғысынан автоматтандыру

Accounting of inventory, their automation in the context of the front-end and process-based accounting methods

102

Бухгалтерский учет основных средств и их автоматизация

Негізгі құралдар есебі және оны автоматтандыру

Accounting of fixed assets and their automation

103

Виды, формы, значение и требования к регламентированной финансовой отчетности предприятия 

Кәсіпорынның реттелген қаржылық есептілігінің түрлері, нысандары мен қойылатын талаптары

Types, forms, value and requirements for the regulated financial statements of the enterprise

104

Формирование учетной политики предприятия и анализ ее влияние на финансовые результаты 

Кәсіпорының есеп саясатын құрастыру және оның қаржылық нәтижеге әсерін талдау

Formation of accounting policies of the enterprise and analysis of its impact on financial results

105

Особенности организации и методов бухгалтерского учета  на предприятиях малого и среднего бизнеса различных организационно-правовых форм

Әр түрлі ұйымдастыру-құқықтық нысандағы кіші және орта бизнес кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен әдістерінің ерекшеліктері

Features of the organization and methods of accounting at small and medium-sized enterprises of various legal forms

106

Развитие системы налогообложения в Республике Казахстан и дифференцированный подход к хозяйствующим субъектам

Қазақстан Республикасындағы салық салу жүйесінің дамуы және шаруашылық субъектілерге сараланған көзқарас

The development of the tax system in the Republic of Kazakhstan and a differentiated approach to business entities

107

Корпоративный подоходный налог как результат деятельности предприятия и особенности его формирования

Корпорациялық табыс салығы кәсіпорын қызметінің нәтижесі ретінде және оны құрастыру ерекшеліктері

Corporate income tax as a result of enterprise activity and features of its formation

108

Теория и практика учета, аудита и анализа в транспортных компаниях

 

Көлік компанияларындағы есеп, аудит және талдаудың теориясы мен тәжірибесі

Theory and practice of audit and analysis in transport companies

109

Организация учета, аудита и анализа природных ресурсов в добывающих отраслях экономики

Экономиканың кең өндіруші салаларындағы табиғи ресурстардың есебін, аудитін және талдауын ұйымдастыру

Organization of accounting, auditing and analysis of natural resources in extractive industries

110

Отчет о движении денежных средств: методы составления и совершенствования аудита и анализа

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік: құрастыру әдістері және аудиті мен талдауын жетілдіру

Cash flow statement: methods for compiling and improving audit and analysis

111

Особенности стратегического управленческого учета на предприятиях: зарубежный и отечественный опыт

Кәсіпорындардағы стратегиялық басқару есебінің ерекшеліктері: отандық және шет елдік тәжірибе

Features of strategic management accounting at enterprises: foreign and domestic experience

112

Особенности учета, аудита и анализа дебиторской задолженности организации

Ұйымның дебиторлық берешектерінің есебі, аудиті және талдауының ерекшеліктері

Features of accounting, auditing and analysis of accounts receivable organization

113

Особенности учета и анализа краткосрочных обязательств в строительной отрасли

Құрылыс саласындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің есебі мен талдауының ерекшеліктері

Features of accounting and analysis of short-term liabilities in the construction industry

114

Особенности учета расчетов по оплате труда и анализ фонда оплаты труда в организации

Еңбек ақы бойынша есеп айырысулар есебінің ерекшеліктері және ұйымдағы еңбекақы қорын талдау

Features of accounting for payroll calculations and an analysis of the wage fund in the organization

115

Особенности консолидированной финансовой отчетности, методика ее анализа

 

Шоғырландырылған қаржылық есептілік ерекшеліктері, оны талдау әдістемесі

Features of the consolidated financial statements, a methodology for its analysis

116

Развитие бухгалтерского учета и анализа деятельности субъектов малого и среднего бизнеса

Шағын және орта бизнес субъектілері қызметінің бухгалтерлік есебі мен талдауының дамуы

Development of accounting and analysis of the activities of small and medium-sized businesses

117

Особенности учета и анализа деятельности в туристическом бизнесе

Туристік бизнес қызметінің есебі мен талдауының ерекшеліктері

Features of accounting and analysis of activities in the tourism business

118

Совершенствование учета и анализа деятельности торговых организаций

Сауда ұйымдары қызметінің есебі мен талдауын жетілдіру

Improvement of accounting and analysis of trade organizations

119

Особенности бухгалтерского учета, аудита и анализа в организациях, оказывающих услуги по электроэнергетике

Электроэнергетика бойынша қызмет көрсетуші ұйымдардағы бухгалтерлік есеп, аудит және талдаудың ерекшеліктері

Features of accounting, auditing and analysis in organizations that provide services for electricity

120

Теория и практика бухгалтерского учета и налогообложения недропользователей

Жер қойнауын пайдаланушылардың бухгалтерлік есебі мен салық салуының теориясы және тәжірибесі

Theory and practice of accounting and taxation of subsoil users

 

121

Особенности организации учета, аудита и анализа в нефтегазовом секторе экономики и пути их развития

Экономиканың мұнай-газ секторындағы есепті, аудит пен талдауды ұйымдастыру ерекшеліктері және оларды дамыту жолдары

Features of accounting, auditing and analysis in the oil and gas sector of the economy and ways of their development

122

Анализ и аудит финансового положения организации: теория и практика

Ұйымның қаржылық жағдайының талдауы мен аудиті: теориясы және тәжірибесі

Analysis and audit of the financial situation of the organization: theory and practice

123

Финансовый анализ устойчивости организации и пути его совершенствования

Ұйымның тұрақтылығын қаржылық талдау және оны жетілдіру жолдары

Financial analysis of the organization's sustainability and ways to improve it

124

Совершенствование анализа и аудита финансовой отчетности в торговых организациях

Сауда ұйымдарындағы қаржылық есептіліктің талдауы мен аудитін жетілдіру

Improvement of analysis and audit of financial statements in trade organizations

125

Особенности анализа и оценки кредитоспособности организации

Ұйымның несиеқабілеттілігін талдау мен бағалау ерекшеліктері

Features of the analysis and assessment of the creditworthiness of the organization

126

Организация учета затрат в строительных компаниях

Құрылыс компанияларында шығындар есебін ұйымдастыру

Organization of cost accounting in construction companies

127

Особенности бухгалтерского учета, аудита и анализа в организациях, оказывающих услуги по транспортировке нефти и газа

Мұнай мен газ тасымалдау бойынша қызметтер көрсететін ұйымдардағы бухгалтерлік есеп, аудит және талдау ерекшеліктері

Features of accounting, auditing and analysis in organizations providing services for the transportation of oil and gas

128

Совершенствование учета и аудита в малом бизнесе

 

Шағын бизнестегі есеп пен аудитті жетілдіру

Improvement of accounting and audit in small business

129

Учет, аудит и анализ издержек обращения в торговых организациях и пути их совершенствования

Сауда ұйымдарындағы айналым шығындарының есебі, аудиті мен талдауы және оларды жетілдіру жолдары

Accounting, audit and analysis of distribution costs in trade organizations and ways to improve them

130

Калькулирование и анализ себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом систем «директ - кост»: теория и практика

«Директ-кост» жүйесі бойынша өнімдердің (жұмыстар мен қызметтердің) өзіндік құндарын калькуляциялау және талдау: теория және тәжірибе

Calculation and analysis of the cost of products (works, services), taking into account the systems of "direct": theory and practice

 

131

Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и анализ ее основных показателей

Шоғырландырылған есептілік: мазмұны, құрастыру тәртібі және оның негізгі көрсеткіштерін талдау

Consolidated reporting: the content, the procedure for compiling and analyzing its main indicators

132

Бухгалтерский баланс и его роль в управлении бизнесом компани

Бухгалтерлік баланс және оның компания бизнесін басқарудағы рөлі

Balance sheet and its role in business management of the company

133

Организация учета и особенности анализа эффективности использования основных средств в условиях развития инновационной экономики

Инновациялық экономиканың даму жағдайында негізгі құралдардың есебін ұйымдастыру және  пайдалану тиімділігін талдау ерекшеліктері

Organization of accounting and features of the analysis of the efficiency of the use of fixed assets in the conditions of development of innovative economy

134

Организация и особенности учета, аудита и анализа доходов и расходов организации в условиях развития инновационной экономики

Инновациялық экономиканың даму жағдайында ұйымның табыстары мен шығыстарының есебі, аудиті мен талдауын ұйымдастыру және ерекшеліктері

Organization and features of accounting, audit and analysis of income and expenses of the organization in the conditions of development of innovative economy

135

Роль оценки финансового состояния предприятия в повышении конкурентоспособности национальной экономики

Ұлттық экономиканың бәсекеқабілеттілігін арттырудағы ұйымның қаржылық жағдайын бағалаудың рөлі

The role of assessing the financial condition of an enterprise in enhancing the competitiveness of the national economy

136

Анализ рентабельности организации и пути ее повышения в условиях устойчивого развития экономики

Ұйымның рентабельділігін талдау және экономиканың тұрақты даму жағдайында оны арттыру жолдары

Analysis of the profitability of the organization and ways to increase it in the conditions of sustainable economic development

137

Бухгалтерский баланс и его использование в анализе финансового состояния и оценке вероятности банкротства хозяйствующего субъекта

Бухгалтерлік баланс және оны шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық жағдайын талдау және банкроттық ықтималдығын бағалау кезінде пайдалану

The balance sheet and its use in the analysis of financial condition and assessment of the probability of bankruptcy of an economic entity

138

Oптимизация учета и аудита финансовых результатов организации

Ұйымның қаржылық нәтижелерінің есебі мен аудитін оңтайландыру

Optimization of accounting and audit of financial results of the organization

139

Особенности бухгалтерского учета, аудита и анализа использования арендованных основных средств в строительстве

Құрылыстағы жалға алынған негізгі құралдардың бухгалтерлік есебі, аудиті мен олардың пайдаланылуын талдау ерекшеліктері

Features of accounting, auditing and analysis of the use of leased fixed assets in construction

140

Финансовая отчетность организации : состояние, условия предоставления и перспективы

Ұйымның қаржылық есептілігі: жағдайы, ұсыну шарттары және болашағы

Financial statements of the organization : status, terms of provision and prospects

 

Topics of theses, master’s and doctoral dissertations
1Компанияның ақша қаражаттар есебі, төлем қабілеттілігі мен өтімділігін талдауУчет денежных средств и анализ платежеспособности и ликвидности компанииCash accounting and analysis of solvency and liquidity of the company
2Компанияның қаржылық жағдайы мен төлем қабілеттілігін талдауАнализ платежеспособности и финансового состояния компанииAnalysis of solvency and financial condition of the company
32 ХҚЕС сәйкес ұйымның қорларының заманауи есебі мен бақылауыСовременный учет и контроль запасов в организации в соответствии с МСФО 2Modern accounting and inventory control in the organization in accordance with IAS 2
4Ұйымның тұрақтылығын қаржылық талдау және оны жетілдіру жолдарыФинансовый анализ устойчивости организации и пути его совершенствованияFinancial analysis of the organization's sustainability and ways to improve it
5Сауда ұйымдарындағы қаржылық есептіліктің талдауы мен аудитін жетілдіруСовершенствование анализа и аудита финансовой отчетности в торговых организацияхImprovement of analysis and audit of financial statements in trade organizations
6Ұйымның несиеқабілеттілігін талдау мен бағалау ерекшеліктеріОсобенности анализа и оценки кредитоспособности организацииFeatures of the analysis and assessment of the creditworthiness of the organization
 Шағын бизнестегі есеп пен аудитті жетілдіруСовершенствование учета и аудита в малом бизнесеImprovement of accounting and audit in small business
8Ұйымның рентабельділігін талдау және экономиканың тұрақты даму жағдайында оны арттыру жолдарыАнализ рентабельности организации и пути ее повышения в условиях устойчивого развития экономикиAnalysis of the profitability of the organization and ways to increase it in the conditions of sustainable economic development
9Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру: құрастыру әдістемесі және аудит пен талдауды жетілдіруОтчет о движении денежных средств: методика составления и совершенствования аудита и анализаCash flow statement: methods of compiling and improving audit and analysis
10Аудиттелген есептілікті талдау бөлігінде аудиторлық ұйымдардың әрекет ету аясын кеңейту мүмкіндіктеріВозможности расширения сферы действия аудиторских организаций в части анализа проаудированной отчетностиOpportunities for expanding the scope of audit organizations in the analysis of audited reporting
11Өндірістік шығындар мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың есебі және талдауыУчет и анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости продукцииAccounting and analysis of production costs and calculating the cost of production
12Шағын бизнестегі жеңілдетілген салық жүйесінің ерекшеліктеріОсобенности системы налогообложения на предприятиях малого и среднегобизнесаFeatures of the taxation system at small and medium businesses
13Ұйымның ақша ағындарын есепке алу және талдауУчет и анализ движения денежных средств организацииAccounting and analysis of cash flows of the organization
14Ұйымның қаржылық есептілігін талдау мен аудитіАудит и анализ финансовой отчетности организацииAnalysis and audit of the financial statements of the organization
15Еңбекақының есебі және оны талдауУчет и анализ оплаты трудаAccounting  and analysis of labor remuneration
16Сауда ұйымдарының бухгалтерлік есебі мен аудитіОсобенности учета и аудита в торговлеFeatures of accounting and audit in trade
17Өнімнің сапасын жақсарту үшін шығындарды басқаруУправленческий анализ затрат на улучшение качества продукцииManagement cost analysis for improving product quality
18Аудиттелетін субъектінің бухгалтерлік есептілігі аудиторлық ақпарат базасы ретіндеБухгалтерская отчетность аудируемого субъекта как информационная база аудитаAccounting statements of the audited entity as an audit information base
19Еңбекақы төлеуді және персоналмен есеп айырысуды есепке алу және талдауУчет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналомAccounting and analysis of remuneration and settlements with staff
20Өндірістік қорларды есепке алу және талдауУчет и анализ производственных запасовAccounting and analysis of production reserves
21Шағын және орта бизнесте бухгалтерлік есепті ұйымдастыру ерекшеліктері және оны жетілдіруОсобенности организации бухгалтерского учета в малом и среднем бизнесе и его совершенствованиеFeatures of the organization of accounting in small and medium-sized businesses and its improvement
22

Ұйымның қаржылық есептілігі:

ұсыну ерекшеліктері  және болашағы

Финансовая отчетность организации :

состояние, условия предоставления и перспективы

Financial statements of the organization:

status, terms of provision and prospects

23Шоғырландырылған есептілік: мәні және  оның негізгі көрсеткіштерін талдауКонсолидированная отчетность: сущность и анализ ее основных показателейConsolidated financial statements: the essence and analysis of its main indicators
24ҚР қолма-қолсыз есеп айырысулардың жағдайы және жетілдіру жолдарыСостояние и пути совершенствования безналичных расчетов в РКThe state and ways of improving non-cash payments in the Republic of Kazakhstan
25Құрылыс ұйымдарындағы шығындар есебі мен аудитінің ерекшеліктері және оны жетілдіру бағыттарын дамытуОсобенности учета и аудита затрат в строительных организациях и разработка направлений его совершенствованияFeatures of cost accounting and audit in construction organizations and the development of areas for its improvement
26Дебиторлық берешек есебі мен талдауыУчет и  анализ дебиторской задолженностиAccounting and analysis of receivables
27Ақша қаражаттарының есебі және аудитіУчет и аудит денежных средствAccounting and audit of cash
28Қаржылық есептілік және оның негізгі көрсеткіштерін талдауФинансовая отчетность и анализ ее основных показателейFinancial reporting and analysis of its key indicators
29Әлеуметтік сақтандыру және сақтандыру төлемдерін есепке алу мен аудитіУчет и аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечениюAccounting and audit of social insurance and security payments
30Дайын өнімді өндіру мен өткізуді есепке алу және талдауУчет и анализ выпуска и реализации готовой продукцииAccounting and analysis of production and sales of finished products
31Шағын бизнестегі бухгалтерлік есебіБухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательстваAccounting in small businesses
32Қаржылық нәтижелерді қалыптастыру есебі және аудитіУчет и аудит формирования финансовых результатовAccounting and audit of the formation of financial results
33Коммерциялық банктердегі бухгалтерлік есебіБухгалтерский учет в коммерческих банкахAccounting in commercial banks
34Кәсіпорындағы қаржылық нәтижелердің есебі мен талдауыУчет и анализ финансовых результатов на предприятииAccounting and analysis of financial results for ordinary activities
35Кәсіпорындағы салық салу есебі және аудитіУчет и аудит налогообложения на предприятииAccounting and audit of taxation at the enterprise
36Ұйымның кірістері мен шығыстарын есепке алу және талдауУчет и анализ доходов и расходов организацииAccounting and analysis of income and expenses of the organization
3Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау кезіндегі қаржылық есептілігіФинансовая отчетность в анализе финансового состояния предприятияFinancial statements in the analysis of the financial condition of the enterprise
38Бухгалтерлік есеп жүйесіндегі қаржылық нәтижелер туралы есепОтчет о финансовых результатах в системе бухгалтерской отчетностиReport on financial results in the accounting system
39Пайда мен залал туралы есеп: жинақтау әдісі және ұйымды талдау мен бағалауда қолдануОтчет о прибылях и убытках: техника составления и использование в анализе и оценке деятельности организацииProfit and loss statement: compilation technique and use in the analysis and evaluation of the organization
40Ұйымның көліктік-экспедициялық қызметінің есебі, аудиті және талдауыУчет, аудит и анализ транспортно-экспедиторской деятельности организацииAccounting, audit and analysis of the organization's transport and forwarding activities
41Ақша қаражаттары қозғалысының есебі мен  талдауыСистема учета и анализ движения денежных средствАccounting and analysis of cash flow
42Ұйымның негізгі құралдарының қозғалысын есепке алу және аудитУчет и аудит наличия и движения основных средств организацииAccounting and audit of the availability and movement of fixed assets of the organization
43Ұйымның дебиторлық берешегін есепке алу және талдауУчет и анализ дебиторской задолженности на предприятияAccounting and analysis of accounts receivable for enterprises
44Шағын бизнестің қаржылық есептілігін қалыптастыру ерекшеліктеріОсобенности формирования финансовой отчетности предприятиями малого бизнесаFeatures of the formation of financial statements by small businesses
45Еңбекақы төлеу жүйесінің есебі және аудитіСистема учета и аудит расчетов по оплате трудаAccounting system and audit of payroll calculations
46Негізгі құралдардың тозуын есепке алу мен талдауды ұйымдастыру: проблемалары мен шешімдеріОрганизация бухгалтерского учета и анализ амортизации основных средств: проблемы и пути их решенияOrganization of accounting and analysis of depreciation of fixed assets: problems and solutions
47Есеп берушы тұлғалармен есеп айырысулардың бухгалтерлік есебі мен аудитін ұйымдастыруОрганизация бухгалтерского учета и аудита расчетов с подотчетными лицамиOrganization of accounting and audit of settlements with accountable persons
48Материалдық-өндірістік қорлардың есебі және аудитіУчет и аудит материально-производственных запасовAccounting and audit of inventories
49ҚЕХС сәйкес негізгі құралдарды есепке алуУчет основных средств в соответствии с МСФОAccounting for fixed assets in accordance with IFRS
50Шағын бизнес үшін бухгалтерлік есеп пен аудиттің ерекшеліктеріОсобенности учета и аудита для организаций малого бизнесаFeatures of accounting and auditing for small businesses
51Материалдық-өндірістік қорлардың түсуі мен шығуын есепке алу мен ішкі бақылауды аудиторлық тексеруАудиторская проверка учета и внутреннего контроля поступления и выбытия материально-производственных запасовAudit of accounting and internal control of the receipt and disposal of inventory
52Мемлекеттік мекемелерде бухгалерлік есепті ұйымдастыруОрганизация бухгалтерского учета в государственных учрежденийOrganization of accounting in public institutions
53Ресурстарды жеткізушілермен және өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) тұтынушылармен есеп айырысуды есепке алу және талдауУчет и анализ расчетов с поставщиками ресурсов и потребителями продукции (работ, услуг)Accounting and analysis of the sale of products (works, services) at the enterprise (organization, firm): condition and improvement
54Қосылған құн салығын есептеу есебі және аудитіУчет и аудит расчетов по налогу на добавленную стоимостьAccounting and audit of value added tax calculations
55Жеке табыс салығы бойынша есептесулердің есебі және аудитіУчет и аудит расчетов по индивидульному подоходному налогуAccounting and audit of individual income tax calculations
56Табыстылық көрсеткіштерін қалыптастыру жүйесі: оның өсу факторларын талдау және бағалауСистема формирования показателей рентабельности: анализ и оценка факторов ее ростаThe system of formation of profitability indicators: analysis and assessment of factors of its growth
5Ұйым өнімін өндіруге және сатуға арналған шығыстарды қалыптастыру жүйесі, оларды есепке алу және талдауСистема формирования расходов на производство и продажу продукции организации, их учет и анализSystem of formation of expenses for production and sale of products of the organization, their accounting and analysis
58Негізгі қорлардың құрамын, қозғалысы мен қолданылу тиімділігін талдауАнализ состава, движения и эффективности использования основных фондов.Analysis of the composition, movement and efficiency of use of fixed assets.
59Ұйымның қаржылық тұрақтылығын жақсарту жөніндегі дағдарысқа қарсы шешімдерАнтикризисные управленческие решения для повышеня финансовой устойчивости организацииAnti-crisis management solutions to improve the financial stability of the organization
60Экономикалық тұрақсыздық жағдайында зиянды өндіріс деңгейін арттыру стратегиясыСтратегия повышения уровня безубыточности производства в условиях нестабильности экономикиStrategy for increasing the level of breakeven production in the context of economic instability
61Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары негізінде ұйымның қаржылық есептілігін жасау және талдау тәртібіПорядок составления и анализ финансовой отчетности организации на основе международных стандартов финансовой отчетностиProcedure for preparation and analysis of the organization's financial statements based on international financial reporting standards
62Негізгі құралдарды есепке алу мен талдауды жетілдіру және дамыту перспективаларыСовершенствование и перспективы развития учета и анализа основных средствImprovement and prospects for the development of accounting and analysis of fixed assets
63Ұйымның экономикалық қызметінің қаржылық нәтижелерін есепке алу мен талдауды жетілдіруСовершенствование учета и анализа финансовых результатов экономической деятельности организацииImprovement of accounting and analysis of financial results of economic activity of the organization
64Ұйымның есеп саясаты: есептеу бағаларының қалыптасуы мен өзгеруі және қателерУчетная политика организации: формирование и изменения в расчетных оценках и ошибки (на примере …)Accounting policy of the organization: formation and changes in estimated estimates and errors
65Ұйымның кірістері мен шығыстарының есебі мен аудитін жетілдіру (мысалы...)Совершенствование учета и аудита доходов и расходов организации (на примере …)Improving accounting and auditing of the organization's income and expenses (for example ...)
66Ұйымның есеп жүйесін автоматтандыруды (компьютерлендіруді) жетілдіру (мысалы ...)Совершенствование автоматизации (компьютеризации) учетной системы организации (на примере …)Improvement of automation (computerization) of the organization's accounting system (for example ...)
67Ұйымның қаржылық және салық есептілігі және оларды жетілдіру жолдары (мысалы ...)Финансовая и налоговая отчетность организации и пути их совершенствования (на примере …)Financial and tax reporting of an organization and ways to improve them (for example ...)
68Салықтық аудит: тәжірибе және оны жетілдіру жолдарыНалоговый аудит: практика и пути его совершенствованияTax audit: practice and ways to improve it
69Қорларды есепке алу мен аудитті жетілдіру Совершенствование учета и аудита запасовImproving inventory accounting and auditing
70Негізгі құралдардың есебі мен аудиті және оларды жетілдіру жолдарыУчет и аудит основных средств и пути их совершенствованияAccounting and auditing of fixed assets and ways to improve them